Ερευνητικό πρόγραμμα

Το InterHealth αναμένεται να έχει πολλαπλό αντίκτυπο σε χρόνο, τόπο και άτομα.

ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. Οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα επωφεληθούν με διάφορους τρόπους καθώς οι υπάλληλοί τους θα εκπαιδευτούν στις δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών και στους δικαιούχους τους θα προσφερθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι οργανώσεις που αποτελούν την παρούσα σύμπραξη επιλέχθηκαν με βάση τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της μετανάστευσης ή / και της υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, συμμετέχουν διαφορετικοί τύποι οργανώσεων, ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οργανώσεις ΕΕΚ, με στόχο την αύξηση του αντίκτυπου του έργου σε διάφορους τομείς. Επιπλέον, είναι οργανώσεις που έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι είναι ανοιχτές σε νέες ιδέες και μεθόδους, καθώς και πρόθυμες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα υλικά και μεθόδους ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στις ομάδες-στόχους τους. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι στόχοι του παρόντος έργου συνδέονται στενά με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των συνεργαζόμενων οργανώσεων. Συνεπώς, όλες οι οργανώσεις-εταίροι θα υιοθετήσουν τα αποτελέσματα του παρόντος έργου, ενσωματώνοντάς τα στην καθημερινή τους πρακτική. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρουν υπηρεσίες στους μετανάστες και τις μειονότητες και οι οργανώσεις που εκπαιδεύουν ή απασχολούν επαγγελματίες υγείας θα βελτιώσουν την ικανότητά τους, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική χρήση τους. Ως εκ τούτου, ο αναμενόμενος αντίκτυπος στις οργανώσεις-εταίρους είναι ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού τους θα αναβαθμιστούν, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους νέα και καινοτόμα υλικά και εργαλεία και θα είναι έτσι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους χρήστες υπηρεσιών.

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. Η κύρια ομάδα-στόχος θα είναι οι ασκούντες την ιατρική περίθαλψη και οι οργανώσεις σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα προσδιοριστούν και θα εμπλακούν από τους εταίρους μας. Ο αντίκτυπος σε αυτήν την ομάδα θα είναι η ανάπτυξη των γνώσεών της όσον αφορά τη χρήση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων ως μεθόδου αποτελεσματικής παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Οι επαγγελματίες θα επηρεαστούν θετικά από το έργο, υιοθετώντας τα προϊόντα InterHealth μέσα στην οργάνωσή τους, ως νέα προσφορά για τους δικαιούχους τους. Οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης, οι διαχειριστές και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα αποτελέσουν αντικείμενο στόχευσης τόσο εγχώρια όσο και στην ΕΕ. Ο επιπρόσθετος αντίκτυπος για αυτήν την ομάδα θα είναι η δυνατότητα προώθησης των προϊόντων InterHealth στον τομέα ειδίκευσής τους. Θα απευθυνθούμε επίσης σε ειδικούς σε άλλους τομείς και συγκεκριμένα σε όσους εργάζονται με κοινωνικά αποκλεισμένους μετανάστες και εθνικές μειονότητες. Ο πρόσθετος αντίκτυπος για αυτήν την ομάδα είναι ότι θα μάθουν πώς να προσαρμόσουν τα προϊόντα για χρήση σε άλλους τομείς και για άλλες ομάδες δικαιούχων.

ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info
Agree